TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

 MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda niteliği, kira süresi, yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedeli belirtilen taşınmazlar; 05.10.2023 tarihinde saat 10.00’da, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe Muğla adresindeki “Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonunda”, İhale Komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

S.N. İLÇE MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK KAPI NO ALAN (M²) KİRA SÜRESİ YILLIK TAHMİNİ BEDEL (₺) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (₺)
1 Bodrum Çarşı (Liman) 776 26 Feribot Yazıhanesi 2 39,00 20 Ay 582.000,00+KDV 29.100,00
2 Bodrum Çarşı (Liman) 776 26 Feribot Yazıhanesi 3 16,00       20 Ay 239.000,00+KDV      11.950,00
3 Bodrum Çarşı (Liman) 776 26 Feribot Yazıhanesi 5 23,00 20 Ay 343.000,00+KDV 17.150,00
 1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe Muğla adresinden 100,00 Türk Lirası karşılığı temin edilebilir.
 2. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası, b. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır), c. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,   B) TÜZEL KİŞİLERDEN: a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü. b. Vergi kimlik numarası,  
C) ORTAK BELGELER:
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
 2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
 3. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,
 4. İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,
 5. Muğla Büyükşehir Belediyesine ve MUTTAŞ’a herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği ve MUTTAŞ tarafından onaylanmış belge,
 6. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,
 7. Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,
 8. Hâlihazırda Şirketimiz tarafından işletilen Bodrum Limanında bağlama ve yurt dışına sefer yapan gemiye/gemilere ait Gemi Tasdiknamesi ve Denize Elverişlilik Belgesi,  Geminin yabancı bayraklı olması durumunda “Certificate of Registry” belgesi,  
 9. Bir takvim yılı içerisinde hava muhalefeti, salgın hastalık, afet ve benzeri bir sebep olmadan toplam 15 gün sefer yapılmaması durumunda İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek olup İstekliden bu konuda taahhütname istenecektir.
 10. Hak lehtarlığının ispatı için istekli şahıs veya firma adının; Gemi Tasdiknamesi üzerinde Gemi Malikleri veya Gemi Kiracıları bölümünde, Denize Elverişlilik Belgesinin üzerinde ise Donatan veya İşleten bölümünde bulunması gerekmektedir. Geminin yabancı bayraklı olması durumunda Donatan ve İşleten arasında düzenlenmiş, firma temsilcilerinin kaşe ve imzalarıyla onaylanmış standart gemi işletmeciliği sözleşmesi (BIMCO SHIPMAN 2009) dosyaya konulacaktır. Aynı gemi sadece bir adet yazıhane kiralamak amacıyla kullanılabilir. Donatan, işleten veya malik adı altında, birden fazla isteklinin aynı gemiyi hak lehtarlığı amacıyla beyan etmesi durumunda;
             -Donatan ve işleten olarak iki ayrı istekli olması durumunda işletene ait dosya,              -Farklı iki malik olması durumunda ortaklık payı daha fazla olan malike ait dosya,              -Eşit hisse sahibi malikler olarak iki ayrı istekli olması durumunda ilk teslim edilen dosya,               Muteber kabul edilecek, diğer istekli ihaleye katılamayacaktır.
 1. Mevcut feribot yazıhanesi kiracıları ancak 1 (bir) yazıhane kiralayabilir, ikinci bir yazıhane kiralayamaz. Yeni yazıhane kiralamak isteyen istekliler ihaleye çıkan yazıhanelerden birden fazlasına teminat yatırabilir. Ancak bir yazıhane ihalesini kazandıktan sonra diğerlerinden çekilmiş sayılırlar.
 2. İsteklinin Bodrum Limanında farklı bir feribot yazıhanesi için devam eden bir sözleşmesi bulunması halinde, yeni sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut sözleşmesi feshedilmiş sayılacak ve kiracı mevcut sözleşmenin 2023 yılı sonuna kadar olan kira borcunu da aylık olarak ödeme taahhüdüyle 15 gün içerisinde tahliye edecek, ayrıca sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir. İstekliden bu konuda taahhütname istenecektir.
 3. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname.
Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:            a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,            b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.    
D) YABANCI KATILIMCILAR: Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

E) GENEL KOŞULLAR:

 1. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 04.10.2023 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş ‘ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 
 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
 3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 4. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 5. Taşınmazların yıllık kira bedelleri aylık olarak 12 eşit taksitte İdareye ödenecektir.
 6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.

 • Basın No: ILN01896981