T.C.FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DUYURU

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

T.C.FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 2022/499

Davacı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYDİKEMER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ile, Davalılar, ADEM ŞABBAK, ................., ÜMMÜGÜLSÜM UÇAR, ÜNAL ŞABBAK, YADİKAR NAKTAN, YUSUF ÖZKAN, YÜCEL ŞABBAK arasında mahkememizde görülmekte olan Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) davası nedeniyle; İlgili kolluk tarafından belirtilen yurtiçi ikametgah adresine tebligat yapılamayan ve Mahkememizce UYAP sistemi üzerinden yapılan adres araştırması sonucu dahili davalının belirtilen yurt dışı ikametgah adresine yapılan tebligatın da iade gelmesi sonucu Tebligat Kanunu'nun 28/3 maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizin 2022/499 ve dava konusu "Muğla İli, Seydikemer ilçesi, Kayadibi mahallesi, 142 ada, 124 ve 126 parsellerin orman olan kısımlarının şahıs adına olan tapusunun Orman vasfı ile Maliye Hazinesine kayıt ve tesciline, taşınmaz üzerinde davalılar lehine verilmiş bulunan şerhin terkinine" ilişkin davada dahili davalı sıfatında olduğundan işbu dava için dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun " 122,127 maddeleri uyarınca ekte gönderilen dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara göre bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde cevap süresinin bitiminden itibaren işleyemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. " hususu dahili davalı FEDAYİ DURAN'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

  • Basın No: ILN01893383