ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İHALESİ

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

                MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI MEDENİYET, TARİH VE KÜLTÜR KAMPLARI KAPSAMINDA ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İHALESİ

2024 Medeniyet Tarih ve Kültür Kampları Kapsamında Şoförlü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/574469
1-İdarenin
a) Adı : MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kötekli Mahallesi Marmaris Yolu Üzeri 1. Kısım No:54 48000 - MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522141238 - 2522146013
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 Medeniyet Tarih ve Kültür Kampları Kapsamında Şoförlü Araç Kiralama
b) Niteliği, türü ve miktarı : Gençlik Kamplarına Katılacak gençlerin kamp merkezlerine 10 kalemden oluşan gidiş-dönüş ulaşımları, Katılımcılara ve görevlilere (refakatçilere) seyahat sağlık sigortası yapılması, kumanya ve yemek verilmesi işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 24. Dönem 11 Temmuz 14 Temmuz Çanakkale 30. Dönem 10 Ağustos 13 Ağustos Çanakkale 32. Dönem 20 Ağustos 23 Ağustos Çanakkale 33. Dönem 25 Ağustos 28 Ağustos Çanakkale 35. Dönem 4 Eylül 7 Eylül Tekirdağ 36. Dönem 13 Eylül 16 Eylül Çanakkale 41. Dönem 18 Ekim 21 Ekim Çanakkale 42. Dönem 25 Ekim 28 Ekim Tekirdağ 44. Dönem 8 Kasım 11 Kasım Nevşehir 46. Dönem 22 Kasım 25 Kasım Tekirdağ Teknik Şartnamenin 3. Maddesinde yer alan güzergahlar ve (3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.10 - 3.11) maddelerinde belirtilen noktalardan taşıma sağlanacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 11.07.2024, işin bitiş tarihi 25.11.2024
d) İşe başlama tarihi : 11.07.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Ehliyet Belgesi

İş Deneyim BelgesiKarayolu T

aşıma Yönetmeliği Taşıt Kartı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yetki Belgeleri

Ruhsat

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi

Seyahat Acentası İşletme İzin Belgesi

Sigorta Poliçesi

SRC Belgesi

Şoförlere ait Psikoteknik belgesi

TURSAB Belgesi

Zorunlu Koltuk Sigorta Poliçesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilen  her türlü araç kiralama , yolcu taşıma, öğrenci, personel ve gezi taşıma hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

  • Basın No: ILN02030148
Metni Kaydır