PARKE TAŞI VE BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

PARKE TAŞI VE BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
BODRUM BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kilitli Beton Parke ve Beton Bordür Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/497406
1-İdarenin
a) Adı : BODRUM BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ÇARŞI MAHALLESİ BELEDİYE MEYDANI 48400 BODRUM/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2523161009-4440048 - 2523828572
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kilitli Beton Parke ve Beton Bordür Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1- Kilitli Beton Parke Taşı (8 cm Yüksekliğinde Gri Renkli, Normal Çimentolu, Buhar Kürlü) 12500 m² 2- Kilitli Beton Parke Taşı (8 cm Yüksekliğinde Mineral Kumlama Tabakalı, Gri Renkli, Normal Çimentolu, Buhar Kürlü) 2500 m² 3- Beton Bordür Taşı (15x25x70 cm. Gri Renkli, Normal Çimentolu, Buhar Kürlü, Pahlı) 1000 metre 4- Beton Bordür Taşı (15x25x70 cm. Mineral Kumlama Tabakalı, Gri Renkli, Normal Çimentolu, Buhar Kürlü, Pahlı) 300 metre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Söz konusu mal alımı işine ait malzemeler Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Peksimet Asfalt Şantiyesine işin süresi dahilinde teslim programına uygun olarak teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim süresi:: 100 takvim günü. Yüklenici sözleşme süresi bitene kadar; ilk 50 gün içinde (50 takvim gününü geçmeyecek şekilde); birim fiyat teklif cetvelindeki her malzemenin kendi toplam miktarının en az %50’sine karşılık gelen miktarını; sözleşmede belirtilen teslim yerine teslim etmiş olacaktır. 100 günün sonunda ise tüm malzemelerin tamamı teslim edilmiş olacaktır. Teknik şartnamede belirtilen teslim programına uyulmadığı takdirde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,5 (Binde Beş'i oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonraki gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2023 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bodrum Belediyesi İhale Salonu - Çarşı Mahallesi Belediye Meydanı No: 1 Bodrum /MUĞLA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  • Basın No: ILN01832045