MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK GAYRİMENKULLER

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

 MUĞLA  ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 6 adet taşınmaz, 21.05.2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

*** TABLOYU SAĞ DOĞRU KAYDIRINIZ ***

SN İLİ İLÇESİ MAHALLESİ KAPI NO YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) NİTELİĞİ YAPILAŞMA DURUMU MUHAMMAN BEDEL (₺) GEÇİCİ     TEMİNAT (₺) KİRA SÜRESİ İHALE  SAATİ
1 MUĞLA ORTACA Beşköprü Mah. Meclis Sokak 14 10 m² Çay ocağı 10 m²’lik çay ocağı AYLIK   1.500,00 2.700,00 5 YIL 10:00
2 MUĞLA ORTACA Dalyan Mah. Pazaryeri Sokak - 6 m² Atm yeri 6 m²’lik atm yeri YILLIK  65.000,00 5.850,00 3 YIL 10:10
3 MUĞLA ORTACA Sarıgerme Mah. Cumhuriyet Cad. - 6 m² Atm yeri 6 m²’lik atm yeri YILLIK 35.000,00 3.150,00 3 YIL 10:20
4 MUĞLA ORTACA Dalyan Mah. Belediye Sokak 11/B 5,50 m² + 15 m² Dükkan 5,50 m²’lik kapalı alan ve 15 m² açık alanı olan dükkan AYLIK 3.000,00 50.000,00 5 YIL 10:30
5 MUĞLA ORTACA Okçular Mah. Uysal Sokak 6A 20 m² Dükkan 20 m²’lik dükkan AYLIK 3.000,00 50.000,00 5 YIL 10:40
6 MUĞLA ORTACA Dalyan Mah. 302 Sokak 11 17,20 m² Dükkan 17,20 m²’lik dükkan AYLIK 3.000,00 50.000,00 3 YIL 10:50

2.İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi,Kimlik

2. Adli sicil Belgesi.

3. Kayıtlı ise Kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1. Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

3. Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)

4. İmza sirküleri, aktif vergi levhası.

5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi geçmemiş olacak.

6. Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.

7. Tebligat için adres beyanı.

 8. Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.

9. Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu ya da Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın yatırıldığına dair makbuz.)

 10. Şartname satın alındığına dair makbuz.

D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

4. Evrak teslim tarihinden sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir. 

5. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 20.05.2024 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve saatinde Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

7. İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yeniden tespitte serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı kesindir.

8. Taşınmazların aylık veya yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.

9.  4,5,6 numaralı ilanların ilk yıl kira bedeli sözleşme başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde peşin ödenecektir. Diğer yılların kira bedeli kira yenileme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde peşin ödenecektir.

10 .İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 29.04.2024

               İlan olunur 

    Ortaca Belediye Başkanlığı  

  • Basın No: ILN02024912
Metni Kaydır