İDARİ BİNA VE LOJMANLARIN ISITILMASINA YÖNELİK LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

MİLAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI, İDARİ BİNA VE LOJMANLARIN ISITILMASINA YÖNELİK LİNYİT KÖMÜRÜ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MİLAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milas Orman İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı, İdari Bina Ve Lojmanların Isıtılmasına Yönelik Linyit Kömürü Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/964340
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MİLAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İSMETPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:54 48200 MİLAS/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2525122001 - 2525125023
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Milas Orman İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı, İdari Bina ve Lojmanların Isıtılmasına Yönelik Linyit Kömürü
b) Niteliği, türü ve miktarı : 40 Ton Linyit Kömürü Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Milas Orman İşletme Müdürlüğü Kazan Dairesi İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 48200 Milas/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi : Deponun durumuna göre mal teslimatı 10'ar tonluk partiler halinde peyder pey 4 seferde tamamlanacaktır. İlk teslimat sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 10 gün içinde yapılacaktır. Kalan 10’ar tonluk teslimatlar ise İdarenin talebi üzerine, talebin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde depoya teslim edilecektir. Her teslimatın ardından muayene ve kabul prosedürlerinin ardından (numune tahlil işlemleri) uygun bulunması durumunda, kısmi kabul işlemlerine müteakip hakediş raporu tanzim edilerek ödeme birimine gönderilecektir. Malın tamamının teslimine müteakip kabul işlemleri tamamlanarak alım tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarihte başlar.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.09.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Milas Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu - İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Milas/ MUĞLA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

- Satıcılar için; "Katı Yakıt Satıcı Kayıt (İzin) Belgesi",

- İthalatçılar için; "İthalatçı Kayıt Belgesi",

- Üreticiler için; "Üretici Uygunluk İzin Belgesi".

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler. İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi b) İsteklinin adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi c) İsteklinin kömür ve odun satıcısı olduğunu gösterir belge. d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler, Valiliklerce verilen izin belgelerinden  “Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi” ile “yetki belgesini” vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  • Basın No: ILN01892540