Alacaklılar toplantısına davet ilanı

  • 871
Alacaklılar toplantısına davet ilanı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

KONKODATO KOMİSERLİĞİNDEN
ALACAKLlLAR TOPLANTISI DAVET İLANI

(Muğla Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/95 E. Sayılı Dosyası)

Muğla Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/95 E. Sayılı dosyasında yürütülmekte olan konkordato yargılamasında 13/06/2022 tarihinde, borçlu Gökhan Nayci hakkında 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmiş olup buna ilişkin karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 5 Temmuz 2022 tarihli ve 10613 sayılı nüshasında ve 16.06.2022 tarihinde Basın İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında yayınlanmıştır.
Kesin mühlet kararıyla birlikte konkordato komiseri olarak görevimizin devamına karar verilmiş, İİK m.299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet gerçekleştirilmiş, alacak kayıtlarının tamamlatılmasından sonra İİK m. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanı alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış ve İİK m.290/2-a uyarınca konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunarak borçlu tarafından konkordato projesinin nihai halinin sunulması sağlanmıştır.
Tüm bu işlemler neticesinde, alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlanmış olduğundan, Komiserliğimizce İİK m.301 uyarınca 08.Haziran.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Orhaniye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:17 Kat:1/2 Menteşe-Muğla adresinde borçlunun konkordato teklifini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
İİK m.301 gereğince, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içinde Komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri Orhaniye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:17 Kat:1/2 Menteşe-Muğla adresinde inceleyebilecekleri, alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; bir haftalık iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste aynı esasalar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri; temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiserliğimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı ilan ve ihtar olunur.
 

Bakmadan Geçme