Muğla Fethiye'de tarla mahkeme kararıyla satılıktır

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Muğla Fethiye'de tarla mahkeme kararıyla satılıktır

  • 810
Muğla Fethiye'de tarla mahkeme kararıyla satılıktır
TAKİP ET Google News ile Takip Et

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Muğla Fethiye'de tarla mahkeme kararıyla satılıktır

T.C.
FETHİYE
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, şartnamesine, bilirkişi raporuna ve ayrıntılı görsel ve açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesi, Gedik Mevkii, 249 Ada, 167 Parsel sayılı, 4.507,19
m2 yüzölçümlü, TARLA cinsli taşınmaz.
Adresi : Bozyer Mahallesi Gedik SokakFethiye / MUĞLA
Yüzölçümü : 4.507,19 m2
İmar Durumu : Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım
Alanı tanımlı alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 3.644.153,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz tapu sicil kaydında 11/12/2014 tarih, 19666 yevmiye numaralı " Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şeklinde beyan bulunmakta olup, taşınmaz bu beyana ilişkin hak ve yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:15
----------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 10:15
------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 10:15

20/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Ayrıca aşağıdaki linkten orjinal metni okuyabilirsiniz...

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1306229/emlak-tarla-tarim-arazisi-bag-bahce-zeytinlik-mugla-fethiyede-tarla-mahkeme-karariyla-satiliktir

Bakmadan Geçme