BELEDİYE MECLİSİNDE KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Fethiye Belediyesi Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Alim Karaca Başkanlığı'nda yapıldı. Dört tanesi gündem dışı olmak üzere 12 maddenin görüşüldüğü toplantıda kararlar oy birliği ile kabul edildi.

  • 1066
BELEDİYE MECLİSİNDE KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11.maddesi gereğince hazırlanan 2023 Yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücret Tarifesinin görüşülmesine ilişkin Meclise havaleli madde oy birliği ile kabul edildi.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Üçüncü Bölüm Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Bölümünün 14/b maddesinin son paragrafı ve aynı Kanunun Belediye Giderleri Bölümünün 60/i maddesi kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görev ve faaliyetlerine uygun ek olarak İlçemizde ikamet eden dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak destek ve yardımlar için 01/02/2022 tarih ve 31 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Sosyal Yardım İşleri Yönetmeliğine “Gıda Bankası ve Aşevi Birimi” tanım ve görev açıklamalarının Fethiye Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliğine eklenmesine ilişkin madde, oy birliği ile kabul edildi.
Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Fethiye Sulaması Karaçulha Sol Sahil Ünitesi,   Y3 borulu yedek kanalı KM:1+553 ile 3+554 arasındaki servis yolunun Belediyemiz tarafından    2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde araç ve yaya trafiğine uygun hale getirilmesi ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğünden protokol ile Belediyemize devrinin yapılmasına ilişkin madde, oy birliği ile kabul edildi.
Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Cami Mahallesi Muhtarı Gürol KAVAK’ın 01/09/2022 tarih ve     35587 sayılı dilekçesine istinaden; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Cami Mahallesi, Ekşili Bahçe Mevkiinde bulunan kadastral yol üzerinde bulunan adreslere kolay ve doğru ulaşım sağlanması, sokak üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin ortadan kaldırılması için müzekkere ekindeki Numarataj Krokisi ile Uydu görüntüsünde gösterilen kadastral yola Eşref BÖREKÇİ Sokağı isminin verilmesine ilişkin madde, oy birliği ile kabul edildi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ADM’ nin 25/04/2022 tarih 14864 sayılı ve 30/09/2022 tarih 33567 sayılı yazılarına istinaden; tasarruf hakkı Belediyemizde olan ve Muğla İli, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi, Kargı Mahallesi ve Patlangıç Mahallesinde (Kadastral Sınır) kalmakta olan Park Alanlarında; İlçemizde artan enerji ihtiyacının karşılanması ve kaliteli enerji verebilmek için trafo binalarının tesis edilmesine ihtiyaç duyulduğundan, belirtilen Mahallelerdeki alanların TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 Yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilip, edilmeyeceğine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

03/10/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen Parsel malikleri Vekili Barış ÇERÇİ’nin 29/03/2021 tarih ve 10228 sayılı dilekçesi ile Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi, 558 ada 1 parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği dosyasının Belediyemize iletildiği, söz konusu dosyanın 01/06/2021 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis Kararımız ile uygun görülmüş olduğu, 24/06/2021 tarih ve 14477 sayılı yazımız ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına onaylanmak üzere iletildiği, Ancak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09/07/2021 tarih ve 37652 sayılı yazısı ile belirtilen eksikliklerin yanı sıra aynı adada bulunan 558 ada 2 ve 5 parsellerinde İmar Planı Değişikliği sınırları içerisine alınması gerektiğinin tarafımıza bildirildiği, 558 ada 1 parsel hissedarlarından İbrahim ÖZDEMİR’in 27/04/2022 tarih ve 15861 sayılı dilekçesi ile söz konusu İmar Planı Değişikliğinin Belediyemizce yapılmasını talep ettiği ve 01/06/2022 tarih ve 97 sayılı Belediye Meclis Kararımız ile Plan Değişikliğinin Belediyemizce yapılması kararı alındığından, Belediyemizce hazırlanan İmar Planı Değişikliği dosyasının değerlendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi yapıldı. Madde oy birliği ile kabul edildi.
03/10/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna havale edilen                              01/07/2019 tarih ve 85 sayılı Belediye Meclis Kararımız ile kurulan Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün hazırlanan Sağlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesine ilişkin olarak hazırlanan Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi yapıldı. Madde oy birliği ile kabul edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Fethiye Belediyesi’nce ilçemize yapılacak olan yatırımlar ve hizmetlerin gerektirdiği giderleri karşılamak amacı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesine istinaden kesinleşmiş bir önceki yıl (2021 Yılı) Bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranı kadar artırımı sonucu oluşan ve 213.012.785,45-’nın %10’u kadar ilgili bankalardan kredi kullanarak usul ve esaslara uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereği borçlanılması, Belediye Başkanına borçlanma yetkisi ve borçlanma ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya (temlik, ipotek vermek vb.) yetki verilmesi ile ilgili madde; oy birliği ile geçti.
 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-Ek Finansman” kapsamında, Bankanın Belediyemize Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-Ek Finansman Projesinin yapım işi için kullandırılacak olduğu 3.100.000,00 Avro tutarındaki krediye ilişkin, tespit ve kabul edilen esas ve şartlara göre Belediyemizce Banka’dan 3.100,000,00 Avro tutarındaki kredi alınması ile ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, kredinin teminatı olarak gösterilmesi kabul edilmiş olan proje gelirlerinin ve diğer gelirlerin teminat olarak gösterilmesine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve Teminat Hesabı oluşturulması, kredinin kullanılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereği borçlanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Alim KARACA’nın yetkili kılınması ile ilgili madde;  oy birliği ile kabul edildi.
Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, T.C. Fethiye Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti Shandong İline bağlı Qingdao West Coast New Area Belediyesi arasında; Türk ve Çin halkları arasında ortak anlayış ve dostluğu arttırmak, iki ülkenin yürürlükte olan yasal mevzuatları çerçevesinde dostane işbirliğini pekiştirmek ve geliştirmek amacıyla bir “İşbirliği ve Dostluk Protokolü” imzalanmasının planlandığı, söz konusu “İşbirliği ve Dostluk Protokolü” ile tarafların eşitlik, karşılıklı fayda, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği ilkelerine uygun olarak ekonomi, ticaret, eğitim, tarım, ulaşım, turizm ve teknoloji gibi alanlarda ortak refah ve ilerleme sağlamak için aralarında tecrübe paylaşımı, uzman değişimi programları ve çeşitli projeler gerçekleştirmeleri hedeflenmekte olduğundan, bu çerçevede; her iki Belediyenin yöneticileri ve ilgili birimleri arasında bilgi alışverişi, işbirliği ve ortak meseleler için çözümler bulmak üzere görüşmeler ve ziyaretler yapılacağından, T.C. Fethiye Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti Shandong İline bağlı Qingdao West Coast New Area Belediyesi arasında bahse konu “İşbirliği ve Dostluk Protokolü” imzalanabilmesi için gerekli teknik ve idari işlemleri yürütmek ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Alim KARACA’ya yetki verilmesi ile ilgili madde  oy birliği ile kabul edildi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneğinin (MAG AMEDER) 27/10/2022 tarihli müracaatı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 77 nci maddesi, 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi, Resmi Gazetenin 09/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı nüshasında yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Tüzüğünün 2 nci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan protokol örneği çerçevesinde işbirliği yapılması ile ilgili madde kabul edildi.
CHP’li Meclis Üyesi Veli Pabuşçu, belediyeye verdiği yazılı önerge ile; “Fethiye Belediyesi’nin sokak ve bakımevinde sorumluluğu altındaki hayvanları, talep gelmesi durumunda hiçbir koşulda denet merkezlerine vermeyeceğini, bir hayvan haklarına saygı ilkesi olarak taahhüt etmesi ve deneysiz belediyeler arasına katılması için belediye meclisine önerge sundu. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi.
 

BELEDİYE MECLİSİNDE KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
BELEDİYE MECLİSİNDE KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
BELEDİYE MECLİSİNDE KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
BELEDİYE MECLİSİNDE KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
BELEDİYE MECLİSİNDE KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Bakmadan Geçme